Działalność kontrolna PIP podczas pandemii

Działalność kontrolna PIP podczas pandemii

Administrator 2021/03/27

Z powodu oczekiwań społecznych dotyczących egzekwowania przepisów prawa dalsze wstrzymywanie czynności kontrolnych było niemożliwe. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie prawnej ochrony pracy wymaga stanowczej reakcji organu nadzoru i kontroli, do których należy Państwowa Inspekcja Pracy. W 2020 do PIP wpłynęło blisko 50 tysięcy skarg, czyli niewiele mniej niż w latach poprzednich. Skargi dotyczyły m.in. problemów z wypłatą wynagrodzenia, legalności zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy.

W chwili obecnej praca inspektorów prowadzona jest w sposób zdalny przy użyciu komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Kontrole są też wykonywane hybrydowo, czyli w sposób łączący elementy kontroli zdalnych i bezpośrednich.

Bezpośrednia kontrola w zakładzie pracy prowadzona jest przez inspektorów pracy celem badania wypadków przy pracy i bezpośrednich zagrożeń dla życia oraz zdrowia pracowników.

Zdalna kontrola jest możliwa w chwili, gdy celem jest ustalenie stanu faktycznego, a obecność inspektora pracy nie jest niezbędna w siedzibie kontrolowanego podmiotu - czyli np. w przypadku sprawdzenia słuszności skarg, które dotyczą przepisów o czasie pracy. Kontrole zdalne mogą być przeprowadzane tylko i wyłącznie za zgodą pracodawcy. Jeśli pracodawca nie wyrazi zgody na przeprowadzenie takich czynności w sposób zdalny, wówczas inspektor powinien zaplanować i przeprowadzić kontrolę bezpośrednio w siedzibie firmy i w innych miejscach wykonywania zadań firmy.  Na każdym etapie kontroli za zgodą podmiotu kontrolowanego inspektor pracy może przeprowadzić czynności w sposób zdalny.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości inspektorzy pracy informują wówczas właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy.

Przedsiębiorca ma także możliwość wnioskowania o uchylenie decyzji nałożonej przez PIP.

Szkolenie BHP online

Szkolenia Online BHP to wygoda i optymalizacja kosztów. Zamów szkolenie online z BHP!