promocja:-20%

Szkolenie wstępne bhp on line dla pracowników podejmujących zatrudnienie. W obecnej sytuacji epidemii, Główny Inspektor Pracy w dniu 20.04.2020 r., przedstawił stanowisko w zakresie szkoleń bhp oraz badań profilkatycznych pracowników. Poniżej zamieszczamy link do strony Państwowej Inspekcji Pracy, opisujący szczegóły dotyczące badań profilaktycznych i szkoleń bhp:  https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109726,badania-profilaktyczne-i-szkolenia-bhp

W zdalnym szkoleniu wstępnym bhp dla pracowników zostały uwzględnione kwestie bhp związane z wykonywaniem prac w placówkach handlowych, sklepach, zasadami bhp podczas obsługi urządzeń, w tym biurowych oraz praktyczne wskazówki poruszania się po zakładzie pracy.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:

1. Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,
2. Przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w  zakładzie pracy,
3. Podstawowymi przepisami ochrony p-poż ,
4. Zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej,
5. Z zakładem pracy.

Ważność szkolenia

Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny ważny jest do 12 miesięcy, natomiast dla osób kierujących pracownikami do 6 miesięcy od zatrudnienia.
Szkolenie wstępne bhp, w tym instruktaż ogólny może przeprowadzić również sam pracodawca, który ukończył szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania sużby bhp.
Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić sam pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami, mająca aktualne szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Program szkolenia wstępnego dla Sprzedawców i kasjerów

1.  Istota  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

2. Zakres  obowiązków  i  uprawnień  pracodawcy,  pracowników  oraz  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  zakładu  pracy  i  organizacji  społecznych  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów  lub  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

4. Zasady  poruszania  się  na  terenie  zakładu  pracy.

5. Zagrożenia  wypadkowe  i  zagrożenia  dla  zdrowia  występujące  w  zakładzie i podstawowe  środki  zapobiegawcze.

6. Podstawowe  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  związane  z  obsługą  urządzeń  technicznych  oraz  transportem  wewnątrzzakładowym.

7. Zasady  przydziału  odzieży  roboczej i obuwia  roboczego  oraz  środków  ochrony  indywidualnej,  w  tym  w  odniesieniu  do  stanowiska  pracy  instruowanego.

8. Porządek  i  czystość  w  miejscu  pracy  oraz  higiena  osobista  pracownika – ich  wpływ  na  zdrowie  i  bezpieczeństwo  pracownika.

9. Profilaktyczna  opieka  lekarska – zasady  jej  sprawowania  w  odniesieniu  do  stanowiska  instruowanego.

10. Podstawowe  zasady  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  postępowanie  w  razie  pożaru.

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) ; Stanowisko GIP z dnia 20.04..2020 r.

Szkolenie bhp na stanowisku sprzedawca - jakie zagrożenia?

Podstawowym obowiązkiem każdej osoby zatrudnionej na stanowisku sprzedawcy jest przestrzeganie przepisów wewnętrznych oraz zasad bhp, które są dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Aby móc je respektować, pracownik musi znać ich treść, którą w praktyce może wykorzystać w różnych sytuacjach kryzysowych. Wiedza ta może zostać pozyskana w ramach szkolenia bhp, które sprzedawca powinien przejść jeszcze przed przystąpieniem do obowiązków służbowych.

Praca w handlu wiąże się z ryzykiem występowania wielu zagrożeń, na które każdy przedstawiciel tego zawodu powinien być przygotowany. Biorąc pod uwagę charakter czynników środowiska pracy, sprzedawca jest narażony na trzy kategorie zagrożeń: fizyczne, chemiczne i psychofizyczne (tabela).

Typy ryzyka w pracy sprzedawcy

Rodzaj zagrożeniaRyzykoFizyczne

 • przeciążenia układu mięśniowo-kostnego,
 • upadku poziomego i z wysokości,
 • uderzenia przez towar spadający z półki, palety, wózka widłowego,
 • poślizgnięcia się,
 • uderzenia o statyczne i dynamiczne elementy wyposażenia sklepu,
 • porażenia prądem,
 • poparzenia w wyniku pożaru instalacji elektrycznej.

Chemiczne

 • kontaktu z preparatami czyszczącymi i piorącymi znajdującymi się na wyposażeniu placówki handlowej.

Psychofizyczne

 • wystąpienia problemów zdrowotnych i psychicznych będących następstwem  kontaktów z konfliktowymi i agresywnymi klientami.

Uczestnicy szkolenia bhp dla sprzedawców poznają poszczególne kategorie ryzyka oraz najważniejsze czynniki, które mogą bezpośrednio wpływać na ich wystąpienie.

Jakie zagrożenia występują na stanowisku sprzedawca-kasjer?

W pracy sprzedawcy-kasjera można wskazać kilka zagrożeń dla bezpieczeństwa tego stanowiska. Chodzi tu w szczególności o możliwość wystąpienia:

 • bóli mięśniowych i chorób stawów - które w głównej mierze są związane z przebywaniem przez długi czas w pozycji siedzącej, często na nieergonomicznym fotelu, wykonywaniem prac rozładunkowych oraz polegających na konfekcjonowaniu towarów,
 • przeciążenia układu ruchowego - związanego z przenoszeniem i rozmieszczaniem produktów w sklepie,
 • zwichnięcia, potłuczenia, złamania - wynikających ze złej organizacji bhp i nieprawidłowego rozmieszczenia elementów wyposażenia,
 • problemów ze wzrokiem - będących następstwem niedostatecznego lub nadmiernie intensywnego oświetlenia, długotrwałej emisji promieniowania przez sprzęt kasowy.

W praktyce funkcjonują również inne typy zagrożeń. Wszystko zależy od branży handlowej, miejsca usytuowania stanowiska pracy, powierzchni sklepu itp. Najważniejszą kwestią jest poznanie realnych i potencjalnych czynników. Dzięki wiedzy pozyskanej ze szkolenia bhp można zmniejszyć ryzyko występowania problemów.

Szkolenie bhp dla sprzedawców i kasjerów - dlaczego my?

Naszej firmie szkoleniowej zaufało wielu kursantów i pracodawców. Realizujemy szkolenia bhp dla sprzedawców dopasowane do konkretnego obiektu handlowego oraz stanowisk pracy. Stawiamy na najlepszych szkoleniowców z ogromnym doświadczeniem w wybranej branży, którzy z pewnością pomogą osiągnąć zamierzony cel. Biorąc udział w szkoleniu, uczestnik zdobywa kompetencje niezbędne do podjęcia zatrudnienia w zawodzie oraz rozwija posiadane umiejętności.

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę