promocja:-20%

Szkolenie BHP przez internet dla pracodawców oraz innych osób zarządzających personelem medycznym, zatrudnionym w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, placówkach medycznych i służby zdrowia, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, jednostkach naukowo - badawczych, aptekach, klinikach, m.in. dla: dyrektorów szpitali i klinik, kierowników aptek, kierowników administracyjnych, osób kierujących Zakładami Lecznictwa Ambulatoryjnego, kierowników SOR i izb przyjęć, kierowników i ordynatorów oddziałów szpitalnych, pielęgniarek oddziałowych i koordynujących, lekarzy sprawujących nadzór nad pracownikami, itp.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
  • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą;
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami występującymi w placówkach medycznych, jednostkach naukowo - badawczych i aptekach.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia dla Pracodawców i innych osób kierujących personelem medycznym

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp;

- ochrony pracy kobiet i młodocianych;

- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;

- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy w placówkach medycznych, służby zdrowia, placówkach naukowo - badawczych oraz aptekach

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, chemicznymi, biologicznym, uciążliwymi i niebezpiecznymi, występującymi w placówkach medycznych, naukowo - badawczych i aptekach oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w placówkach medycznych i naukowo - badawczych oraz aptekach, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, oraz inne urządzenia wykorzystywane w placówkach służby zdrowia, jednostkach naukowo-badawczych i aptekach; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań personelu medycznego w procesach pracy

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp, Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, Ustawa Kodeks pracy.

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę