promocja:-20%

Szkolenia w formie e-learning, których uczestnicy mogą zdobyć, odświeżyć lub uaktualnić wiedzę z  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szczególnie polecane pracownikom miejsc o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadków oraz wyznaczonym do udzielania Pierwszej pomocy.

Celem kursu online jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka po powinna potrafić: właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc w sytuacjach nagłych, bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.

Program szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Rozpoznawanie stanów zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz pierwsza pomoc w sytuacjach:

- sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej
- omdlenie
- napady drgawek – padaczka - epilepsja
- zadławienia
- oparzenie termiczne
- uraz głowy i klatki piersiowej
- złamania
- skręcenia i zwichnięcia
- rana urazowa
- obce ciało w ranie i oku
- amputacja urazowa
- porażenie prądem elektrycznym
- podstawowe zabiegi resuscytacyjne
- pozycja boczna bezpieczna
- meldunek wzywania pomocy
- schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach oddychania i krążenia krwi – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO - automadyczna defibryjacja (AED)

Ważność szkolenia - BEZTERMINOWO!!

Podstawa prawna

Art.207 i 2091 §1 pkt2-Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), §44 ust.1 Rozp. MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U.z 2003r. Nr169,poz. 1650 z późn.zm.) KK-Art.162§1.

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę