Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Dapi System Spółka z graniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żędowicach

 

I.

[Informacje Wstępne]

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez Dapi System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żędowicach danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez usługodawcę za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (dalej: „Serwis”) oraz w związku z usługami świadczonymi przez Dapi System Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usług (dalej: „Regulamin”).

Przetwarzanie danych osobowych Klientów przez Dapi System Sp. z o.o. odbywać się będzie zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa).

Dapi System Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w przedmiotowej Polityce Prywatności informując o tym Klientów poprzez zamieszczenie zaktualizowanej treści Polityki Prywatności w Serwisie oraz jej wysyłkę na udostępnione przez Klientów adresy e-mail lub zawarcie stosownej informacji na stronie internetowej Serwisu.

II.

[Przetwarzanie danych osobowych]

 

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu lub w związki z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu jest Dapi System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żędowicach przy ul. Powstańców Śląskich 22A, 47-120 Żędowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000781692.

Za dane osobowe w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów, tj. Użytkowników Serwisu, Usługobiorców oraz innych osób korzystających z Serwisu.

Przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywania, zmienianie, udostępnienie, usuwanie lub ich kopiowanie.

Do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora danych dochodzi m.in. podczas rejestracji konta w Serwisie, składania zamówień dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, korzystania z konta założonego w Serwisie lub składania zapytań ofertowych dotyczących przedmiotowych usług.

Do gromadzonych i przetwarzanych przez Dapi System Sp. z o.o. danych osobowych Klientów należą m.in. dane kontaktowe, dane adresowe, data i miejsce urodzenia oraz adresy e-mail.

Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Dapi System Sp. z o.o. realizacji na rzecz Klientów świadczonych przez nią usług.

Udostępnienie danych osobowych jest nieobowiązkowe. Jednocześnie jednak, konsekwencją braku udostępnienia przez Klienta danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez Administratora danych, może być utrudnienie lub uniemożliwienie realizacji usług lub odpowiedzi na skierowane zapytania.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych do czasu korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Dapi System Sp. z o.o. albo do czasu wycofania udzielonej przez niego zgody na ich przetwarzanie lub też zgłoszenia przez niego skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa obciążają Administratora danych osobowych obowiązkiem przechowywania udostępnionych mu danych przez dłuższy czas, dane te będą przechowywane przez okres prawem wymagany.

 

III.

[Prawa Klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych]

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo do:

sprostowania danych, tj. żądania korekty udostępnionych danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania danych, tj. ograniczenia możliwości przetwarzania danych osobowych przez ich Administratora w przypadku kwestionowania przez Klienta ich prawidłowości lub wniesienia przez niego sprzeciwu,

przenoszenia danych, tj. prawo do żądania od Administratora danych przesłania ich innemu Administratorowi,

usunięcia danych, tj. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku przetwarzania ich przez Administratora w sposób niezgodny z prawem lub braku podstawy prawnej do ich przetwarzania.

Poza uprawnieniami Klienta, o których mowa w pkt. III ppkt. 1 a – d, Klientowi przysługuje również prawo dostępu, tj. prawo do zwrócenia się do Administratora danych z pytaniami dotyczącymi m.in.:

potwierdzenia, czy dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Dapi System Sp. z o.o.,

kategorii przetwarzanych danych osobowych,

informacji o odbiorcach przetwarzanych danych osobowych,

informacji o okresie przechowywania danych osobowych.

Klient ma także prawo do cofnięcia udzielonej przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych w dowolnym momencie. Jednocześnie jednak wycofanie zgody może prowadzić do uniemożliwienia realizacji na rzecz Klienta usług świadczonych przez Administratora danych i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie, przed jej wycofaniem.

Uprawnienia Klienta obejmują także prawo do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres do doręczeń: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Prawo do wniesienia sprzeciwu nie dotyczy jednak przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji świadczonych przez Administratora danych usług.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. III niniejszej Polityki Prywatności, Klient może zwrócić się z określonym żądaniem bezpośrednio do Administratora danych osobowych, za pośrednictwem placówki pocztowej lub korespondencji mailowej.

IV.

[Pliki cookies]

 

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Dane te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Klienci mają możliwość dokonania zmiany ustawień dotyczących plików cookies w preferencjach użytkowanych przez nich przeglądarek internetowych, w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora danych w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta.

Zmiana ustawień przeglądarki internetowej w zakresie korzystania z plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu Administratora danych osobowych.