Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w czasie pandemii

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w czasie pandemii

Administrator 2021/05/05

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej nabywa na okres 5 lat osoba, która ukończyła szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Przytoczona wyżej ustawa przewiduje, że okres 5 lat, na który nabywa się uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej, liczy się od dnia wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia te prowadzą szkoły Państwowej Straży Pożarnej, ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej i instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej.

Czas biegnie, zakazy związane z pandemią – szczególnie w zakresie organizowania szkoleń – obowiązują, a „nieodnowienie” uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej w okresie ich obowiązywania (czyli nieukończenie tzw. szkolenia aktualizującego w terminie przed wygaśnięciem uprawnień) wiąże się z koniecznością ponownego, ponad siedemdziesięciogodzinnego szkolenia. I, jak do tej pory, nikt tego okresu obowiązywania uprawnień nie przedłużył.

Okres pandemii spowodował wprowadzenie wielu obostrzeń dotyczących kontaktów osób, które dotyczą także sfery edukacji – co można zaobserwować szczególnie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, których uczniowie przeszli w tryb tzw. nauki zdalnej. Obostrzenia te dotyczą także prowadzenie szkoleń dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia aktualizujące realizowane są wyłącznie w formie zdalnej”. Na stronie tej podano także dane kontaktowe szkół PSP oraz ośrodków szkolenia przy komendach wojewódzkich PSP i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB,  które – zgodnie z wymaganiami przytoczonej ustawy o ochronie przeciwpożarowej – wspomniane szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej organizują.

Szkolenie BHP online

Szkolenia Online BHP to wygoda i optymalizacja kosztów. Zamów szkolenie online z BHP!