Regulamin

Regulamin Serwisu

Dapi System Spółka z graniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żędowicach

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z  serwisu e-learningowego https://e-system-bhp.pl/. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu  jest zapoznanie się  z niniejszym Regulaminem oraz złożenie oświadczenia o jego akceptacji.

 

§1

[Definicje]

Regulamin wprowadza następujące definicje poniższych pojęć:

usługodawca – właścicielem platformy https://e-system-bhp.pl/ jest Dapi System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żędowicach przy ul. Powstańców Śląskich 22A, 47-120 Żędowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000781692, REGON 383140276, NIP 7561988001;

platforma e-learningowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem: https://e-system-bhp.pl/ umożliwiający dostęp do szkoleń e-learningowych;

klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonujące zamówień za pośrednictwem platformy https://e-system-bhp.pl/;

użytkownik – Klient lub inny podmiot pozostający w stosunku pracy z Klientem, który został skierowany przez Klienta do odbycia wskazanego szkolenia;

certyfikat – pisemne zaświadczenie, zgodne ze wzorem z  Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, potwierdzające ukończenie przez Użytkownika, z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

szkolenie e-learning – szkolenie online obejmujące autorski zbiór interaktywnych ekranów edukacyjnych z zakresu wiadomości zawartych w opisie szkolenia, dostępny na platformie e-learningowej.

§2

[Informacje ogólne]

Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym https://e-system-bhp.pl/ nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i innych Kodeksu Cywilnego,
a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Serwis jest udostępniany za pośrednictwem sieci Internet i Strony Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

Zarejestrowanie się w https://e-system-bhp.pl/ jest równoznaczne z wyrażeniem  zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa).

Warunkiem niezbędnym – umożliwiającym korzystania ze szkoleń okresowych BHP na Platformie e-learning – jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

Użytkownik powinien również mieć dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarką internetową z możliwością zapisu plików „cookies" oraz innego oprogramowania, niezbędnego do odtwarzania prezentacji.

Usługodawca zapewnia pomoc w korzystaniu z serwisu i platformy poprzez umożliwienie stałego dostępu do FAQ. W przypadku braku rozwiązania problemu poprzez zastosowanie proponowanych rozwiązań, w celu uzyskania niezbędnych informacji i rozwiązań może skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość mailową.

Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów,
o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Klienta, w szczególności gdy
z przyczyn niezależnych od Usługodawcy wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

W świadczeniu Usług Serwisu i jego udostępniania, mogą wystąpić przerwy lub zakłócenia, jeśli ich powodem jest:

modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy,

siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich niezależne od Usługodawcy.

O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie internetowej serwisu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia
w korzystaniu z serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika,
w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy  za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) loginu lub hasła.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, jak również za treść
i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Formularzy generowanych z wykorzystaniem Serwisu.

Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych Towarów i Usług, jak i towarów i usług osób trzecich,
w formach stosowanych w Internecie

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania cyklicznego przypomnienia o kończącym się terminie certyfikatu drogą mailową.

Usługobiorca korzystający z usług Usługodawcy zgadza się na umieszczanie w Serwisie swojego logotypu w zakładce związanej z firmami, które dotychczas skorzystały z usług Usługodawcy.

§ 3

[Ceny i płatności]

Wszystkie ceny szkoleń podane na stronach platformy e-learningowej są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (PLN). Ostateczną, ceną jest widniejąca przy wybranym szkoleniu w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej  są zwolnione z podatku VAT.

Cena zwiera, dostęp do materiałów szkoleniowych, opłatę za przeprowadzenie egzaminu, opłatę za wystawienie certyfikatu, opłatę za przesyłkę certyfikatu oraz konsultacje merytoryczną z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo w trakcie szkolenia.

Usługodawca może przyznać rabat na dowolny typ szkolenia. Warunki przyznawania rabatów mogą ulegać zmianie. Wiążąca jest wysokość rabatu przyznana w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Na szkolenia e-learningowe Usługodawca wystawia faktury w formie elektronicznej. W celu otrzymania faktury należy wypełnić wszystkie pola w formularzu zamówienia. Po złożeniu zamówienia i opłaceniu szkoleń na podstawie faktury proformy, końcowa faktura jest do pobrania w zakładce „Faktury”.

Forma płatności:

Przelew tradycyjny

Przelew wykonany przez system „Przelewy24”.

W przypadku braku kontaktu z Klientem podczas trwania szkolenia niewynikającego z winy Usługodawcy, opłata za szkolenie e-learningowe nie podlega zwrotowi.

W przypadku niewykonania wszystkich zadań z winy Klienta wpłata za szkolenie e-learningowe nie podlega zwrotowi.

Użytkownikowi, który nie ukończy szkolenia nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych lub zwrotu opłaty wniesionej za płatne szkolenie.

§ 4

[Zasady korzystania z platformy e-learningowej oraz przyjmowanie zamówień]

Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony https://e-system-bhp.pl/.

Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień.

Szkolenia okresowe BHP są udostępniane po uprzednim opłaceniu pełnej należności w sposób wybrany przez Klienta.

Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga zarejestrowania konta przez Klienta.

Klient po pierwszym logowaniu może zmienić hasło dostępu do Platformy.

Dostęp do szkolenia jest nieograniczony czasowo.

Szkolenie kończy się egzaminem w formie elektronicznej

Użytkownik przed przystąpieniem do egzaminu musi uzupełnić swoje dane, które stanowić będą podstawę do wystawienia Certyfikatu

Egzamin jest nieograniczony czasowo.

Brak zaliczenia testu egzaminacyjnego nie powoduje naliczania dodatkowych opłat. Test można rozwiązywać wielokrotnie.

§ 5

[Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia]

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wystawiany jest wyłącznie Użytkownikowi, który pozytywnie ukończył szkolenie okresowe BHP korzystając
z platformy e-learningowej.

Użytkownikom, którzy nie ukończyli szkolenia, Certyfikat nie zostanie wystawiony.

Jednorazowe wystawienie i przesłanie Certyfikatu o ukończeniu szkolenia na wskazany adres Klienta jest bezpłatne.

Koszt wysłania kolejnego egzemplarzu Certyfikatu ponosi Klient.

§ 6

[Reklamacje]

W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika niewłaściwego działania platformy
e-learningowej jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Usługodawcę systemu za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:

imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika,

adres do korespondencji;

adres e-mail;

wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;

wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;

określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.

Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia.

§ 7

[Prawa autorskie]

Wszelkie prawa do całości lub części Platformy e-learningowej https://e-system-bhp.pl/, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu, jego funkcjonalności oraz innych jego elementów są zastrzeżone. Platforma
e-learningowa oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.). Przedmiotowy Serwis jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie chronionym prawem autorskim. Kopiowanie, zwielokrotnianie niniejszego programu, wprowadzanie w nim jakichkolwiek zmian wymaga licencji udzielonej przez Usługodawcę.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu jak również z przepisami prawa.

Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie na platformie e-learningowej logo swojej firmy.

§ 8

[Polityka prywatności = ochrona danych]

Dapi Sp. z o.o. w Żędowicach, ul. Powstańców Śląskich 22A,  47-120 Zawadzkie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Rejestr Handlowy Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781692, REGON 383140276, NIP 7561988001 - na podstawie umowy nr 375/FH/10/2019, z 09.10.2019.

§ 9

[Postanowienia końcowe]

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkownika wynikające z niewłaściwego korzystania z platformy e-learningowej lub niemożności  skorzystania z niego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia platformy e-learningowej na czas nieokreślony w celu modernizacji lub naprawy serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jak również zmian w ofercie platformy e-learningowej w każdym czasie. Wszelkie dokonane zmiany obowiązują od daty ich publikacji w Serwisie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian, zarówno do regulaminu, jak i oferty, są realizowane w oparciu o zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2019.