promocja:-20%

Kurs bhp online dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pomocy nauczyciela oraz opiekunów zatrudnionych w akademiach malucha, klubach dziecięcych, żłobkach, przedszkolach, zarówno publicznych jak i niepublicznych. W trakcie szkolenia e-learning omawiana jest praca nauczycieli i opiekunów w ujęciu bhp, w szczególności zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dzieciom, pozostającym pod opieką placówki oraz bezpiecznego korzystania z pomocy dydaktycznych oraz pozostałego wyposażenia przedszkoli i żłobków. Podczas szkolenia on-line omawiane jest również narażenie na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne, występujące w środowisku pracy pracowników przedszkoli i żłobków

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

1. Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

2. Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz podopiecznych,

3. Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

4. Postępowania w razie wypadku, w tym wypadku dzieci oraz w sytuacjach awaryjnych.

Ważność szkolenia - 5 lat.

Program szkolenia dla Nauczycieli, wychowawców i opiekunów w przedszkolach i żłobkach

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy nauczycieli i opiekunów w trakcie opieki nad małymi dziećmi, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne i inne urządzenia wykorzystywane w tego typu placówkach edukacyjnych.

4.Postępowanie w razie wypadków pracowników oraz dzieci i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), zasady ewakuacji oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na udzielanie pierwszej pomocy małym dzieciom.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę