promocja:-20%

Szkolenia BHP przez Internet dla pracodawców, w tym między innymi osób na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, spółkach, zakładach prywatnych, urzędach, spółdzielniach oraz placówkach oświatowych jak i innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
  • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i pracowników oraz odpowiedzialności za naruszenie

przepisów i zasad bhp;

- ochrony pracy kobiet i młodocianych;

- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;

- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

Kursy bhp dla pracodawców

Nasze kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane do pracodawców stanowią nieodzowny element prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości, skali działania czy profilu. Przestrzeganie zasad bhp dotyczy zarówno właścicieli firm, jak i zatrudnianych osób. Brak wiedzy o zagrożeniach związanych z wykonywaniem określonych zadań jest przyczyną szeregu wypadków przy pracy. W celu zapobiegania takim sytuacjom przepisy nakładają na pracodawców obowiązek poinformowania nowo przyjmowanych osób o podstawowych regułach, prawach i obowiązkach. Ponadto każdy pracownik wykonujący specjalistyczne funkcje (np. kierujący pracownikami) musi zostać przeszkolony z zagrożeń dla danego stanowiska.

Kursy i szkolenia bhp online obejmują instruktaż:

  • ogólny, dostarczający pracownikom wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • stanowiskowy, gdzie kursant otrzymuje kompleksową informację o zagrożeniach mogących realnie wystąpić na konkretnym stanowisku.

Pracodawca jest również zobowiązany zapewnić pracę w bezpiecznych i higienicznych warunkach osobom, które nie pozostają z nim w stosunku pracy, a które ją świadczą na innej podstawie prawnej. Dotyczy to w szczególności uczniów i studentów odbywających praktyki na terenie zakładu.

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami

Skuteczne zapobieganie występowaniu zagrożeń dla życia i zdrowia w miejscu wykonywania obowiązków służbowych przez osoby kierujące pracownikami uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Jednym z nich jest posiadanie stosowanej wiedzy z zakresu zasad bhp, którą można uzyskać na kursach na platformie e-system-bhp.pl. Osoba zatrudniona przez pracodawcę na stanowisku kierowniczym zobowiązana jest do odbycia szkoleń okresowych z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny, które są specjalnie przygotowywane dla tej kategorii pracowników. Prawodawca w Polsce wskazał bowiem, że to na kierownikach spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy przyporządkowanym pracownikom i wprowadzenia właściwych wymogów związanych z higieną i bezpieczeństwem.

Szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami organizujemy online za pomocą specjalistycznej platformy e-learningowej. Program kursu obejmuje m.in.:

  • przepisy prawne normujące prawa i obowiązki pracodawców,
  • zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
  • analizę i ocenę okoliczności wypadków,
  • profilaktykę chorób zawodowych,
  • rozpoznawanie i ocenę czynników szkodliwych.

Kursy bhp przez Internet to nasza specjalność. Jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników, jest on zobligowany m.in. do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny, dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej, egzekwowania przestrzegania przepisów, zapewnienia wykonywania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad zatrudnionymi.

Zapraszamy na nasze profesjonalne kursy bhp dla pracodawców oraz szkolenia dla osób kierujących pracownikami.

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę