promocja:-20%

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników placówek edukacyjnych.

Szkolenie e-learning, w którym uczestnicy mogą zdobyć, odświeżyć i uaktualnić wiedzę z  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szczególnie polecane pracownikom miejsc o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadków wśród dzieci. Ponadto jest to kurs  dla osób, które prowadzą inne zajęcia z niepełnoletnimi podopiecznymi, np. trenerów, instruktorów, lektorów języków obcych, pilotów wycieczek oraz dla pracowników wyznaczonych w zakładach pracy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem szkolenia online jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego oraz przy najczęstszych stanach urazowych wśród dzieci. Każdy uczestnik kursu przez internet, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka powinna potrafić: właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie. Szkolenie zawiera moduły poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy dzieciom  w różnym wieku.

Program szkolenia dla osób udzielających pierwszej pomocy przedmedycznej

Rozpoznawanie stanów zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz pierwsza pomoc w sytuacjach:

- sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej
- omdlenie
- napady drgawek – padaczka - epilepsja
- zadławienia, w tym zadławienia u dzieci do 1 roku życia, do 3 lat i powyżej
- oparzenie termiczne
- uraz głowy i klatki piersiowej
- złamania
- skręcenia i zwichnięcia
- rana urazowa
- obce ciało w ranie i oku
- amputacja urazowa
- porażenie prądem elektrycznym
- podstawowe zabiegi resuscytacyjne
- pozycja boczna bezpieczna
- meldunek wzywania pomocy i schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach  oddychania i krążenia krwi:
a) Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO  dorosłych oraz automatyczna defibrylacja - AED
b) Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO noworodka, niemowlęcia i dziecka oraz automatyczna defibrylacja - AED

Ważność szkolenia - BEZTERMINOWO!!

Podstawa prawna

Art.207 i 2091 §1 pkt2-Kodeks Pracy (t.j.Dz.U. z 2018 r.poz.917 z późn.zm.),Rozp. MEN z dnia 31 października 2018 r.(Dz.U. 2018 poz. 2140)

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę