promocja:-20%

Szkolenia BHP online dla pracowników szkół, uczelni wyższych oraz innych placówek oświatowych, jednostek naukowo - badawczych, w tym także dla osób zatrudnionych na stanowiskach, na których korzysta się z komputerów i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

1. Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

2. Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

3. Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

4. Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Ważność szkolenia - 5 lat.

Program szkolenia dla Nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy nauczycieli z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, sprzęt audiowizualny i inne urządzenia biurowe

4.Postępowanie w razie wypadków, w tym uczniów i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), zasady ewakuacji oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

Internetowe szkolenie bhp dla nauczycieli i pedagogów

Praca nauczycieli, pedagogów i pozostałych osób zatrudnionych w placówkach oświaty związana jest z szeregiem różnych zagrożeń. Kadra nauczycielska odpowiada nie tylko za siebie, ale również za swoich podopiecznych. Jak należy postępować w sytuacjach kryzysowych? W jaki sposób rozpoznać wagę zagrożenia? Co zrobić, aby skutecznie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej?  O tym wszystkim można dowiedzieć się poprzez okresowe szkolenie bhp dla nauczycieli w formie online. Oferujemy profesjonalne, multimedialne prezentacje szkoleniowe podzielone na tematyczne moduły poświęcone poszczególnym zagadnieniom. Taki układ umożliwia kursantowi szybkie przyswojenie merytorycznej wiedzy. Zajęcia odbywają się w ramach innowacyjnej platformy e-learningowej e-system-bhp.pl i spełniają wszelkie wymogi prawne.

Szkolenie dla nauczycieli - wybrane regulacje prawne z zakresu bhp

Fundamentalnym aktem normatywnym w Polsce regulującym zasady bhp jest m.in. Kodeks pracy. Jego przepisy nakładają na pracodawców obowiązek poinformowania zatrudnianych osób o podstawowych regułach pracy w formie szkoleń. Ponadto każdy pracownik wykonujący specjalistyczne funkcje musi zostać przeszkolony z zagrożeń dla danego stanowiska. Uprawnienie do bezpieczeństwa i higieny pracy ma charakter prawa socjalnego człowieka. Oznacza to, że obowiązkiem państwa jest zapewnienie osobie zatrudnionej pomocy. Z tego powodu władze publiczne nakładają na podmioty zatrudniające pracowników konieczność stworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia.

Prawo pracowników oświaty do bezpiecznego i higienicznego środowiska ma także charakter konstytucyjny i wynika z wielu konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Treść wybranych aktów prawnych poruszających m.in. kwestie praw i obowiązków w zakresie wymogów bhp, odpowiedzialności za ich naruszenie, najważniejszych zagrożeń zostanie przekazana w ramach naszych szkoleń dla nauczycieli.

Prawa bhp nauczyciela i pracownika szkoły

Pracownik oświaty ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków zatrudnienia. Ponadto każdy nauczyciel może powstrzymać się od wykonywania swoich obowiązków w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia albo grożą takimi niebezpieczeństwami innym osobom.

Wówczas nauczyciele zobligowani są do niezwłocznego zawiadomienia o zagrożeniu przełożonych (dyrektora szkoły, dziekana, kanclerza, rektora uczelni wyższej itp.). Wszystkie uprawnienia pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych zostaną przekazane w przejrzystej formie na naszych szkoleniach

Obowiązki bhp nauczycieli i pracowników oświaty

Przestrzeganie reguł bezpieczeństwa i higieny pracy należy do podstawowych obowiązków pracownika oświaty. W szczególności nauczyciel zobowiązany jest:

  • wykazać się znajomością przepisów bhp,
  • do uczestnictwa w szkoleniach i poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
  • dbać o należyty stan urządzeń, maszyn i sprzętu w miejscu zatrudnienia.

O tych i innych obowiązkach pracownicy szkolnictwa zostaną poinformowani na szkoleniu bhp dla nauczycieli.

Inne szkolenia związane z ośiwatą:
Szkolenie okresowe BHP dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych
Szkolenie okresowe BHP nauczycieli w przedszkolach i opiekunó w żłobkach

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę